ການໃຊ້ອໍານາດຂົ່ມຂູ່ ແລະປາບປາມ ການທໍລະມານ ໄຮ້ມະນຸດສທັມ ຈົນເຖິງ ທໍາລາຍຊິວິດ ຂອງຊາດ ແລະພົລເມືອງ
 


Comments
Leave a Reply