ສໍ້ກົງ ການຊ່ອຍເຫລືອ ຂອງສາກົນທີ່ ບໍຣິຈາກ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃນຊາດໃຫ້ດີຂື້ນ, ສໍ້ກົງ ຮັບເອົາການຊື້ຈ້າງຈາກນາຍທຶນສາກົນ
ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາ ມາຂົນ ວັທຖຸດີບ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຢ່າງມະຫາສານອອກຫນີຈາກປະເທດ.
 


Comments
Leave a Reply