ເປັນສິ່ງສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນ ຕ້ອງປະຕິຮູບລະບອບການເມືອງ ຂອງຊາດລາວ
 


Comments
Leave a Reply